drainage shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drainage shaft

    * kỹ thuật

    giếng tiêu nước