drainage field nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage field nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage field giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage field.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drainage field

    * kỹ thuật

    ruộng tiêu nước