drainage cannal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drainage cannal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drainage cannal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drainage cannal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drainage cannal

    * kỹ thuật

    kênh tiêu nước