cross sectional view nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cross sectional view nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cross sectional view giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cross sectional view.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cross sectional view

    * kỹ thuật

    mặt cắt ngang