cross sectional area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cross sectional area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cross sectional area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cross sectional area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cross sectional area

    * kỹ thuật

    diện tích mặt cắt ngang

    tiết diện