cone wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone wheel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cone wheel

  * kỹ thuật

  bánh côn điều tốc

  bánh đai bậc

  puli có bậc

  puli côn