cone brake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone brake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone brake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone brake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cone brake

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phanh côn