coned curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coned curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coned curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coned curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coned curve

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường cong lồi