cone chart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone chart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone chart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone chart.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cone chart

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biểu đồ hình nón