cone raise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone raise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone raise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone raise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cone raise

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phễu tháo quặng