cone clutch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone clutch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone clutch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone clutch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cone clutch

  * kỹ thuật

  bộ ly kết hình nón

  khớp côn

  khớp li hợp côn

  khớp ly hợp côn

  khớp nón

  khớp trục côn

  ly hợp côn

  xây dựng:

  sự mắc nối kiểu côn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cone clutch

  a friction clutch in which the frictional surfaces are cone-shaped

  Synonyms: cone friction clutch