cone head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cone head

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đấu nón cụt

    mũi côn đầu nón cụt