cone light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cone light

    * kỹ thuật

    nguồn sáng loe