cone pepper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone pepper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone pepper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone pepper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cone pepper

    plant bearing erect pungent conical red or yellow or purple fruits; sometimes grown as an ornamental

    Synonyms: Capsicum annuum conoides

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).