cone delta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone delta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone delta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone delta.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cone delta

    * kỹ thuật

    châu thổ hình nón