cone cylinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone cylinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone cylinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone cylinder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cone cylinder

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hình trụ có nón