color vision nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color vision nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color vision giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color vision.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color vision

    * kỹ thuật

    sự nhìn màu

Từ điển Anh Anh - Wordnet