colorant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colorant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colorant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colorant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • colorant

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thuốc nhuộm màu