color head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color head

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đầu in màu