coloratura nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coloratura nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coloratura giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coloratura.

Từ điển Anh Việt

 • coloratura

  /,kɔlərə'tuərə/

  * danh từ

  (âm nhạc) nét lèo

  giọng nữ màu sắc ((cũng) coloratura soprano)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • coloratura

  a lyric soprano who specializes in coloratura vocal music

  Synonyms: coloratura soprano

  singing with florid ornamentation