color disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color disk

    * kỹ thuật

    đĩa màu