color ramp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color ramp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color ramp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color ramp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color ramp

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đoạn dốc màu