colorectal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colorectal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colorectal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colorectal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • colorectal

    relating to or affecting the colon and the rectum

    most colorectal cancers arise from adenomatous polyps

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).