color bits nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color bits nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color bits giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color bits.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color bits

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bít màu

    các bit màu