color cast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color cast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color cast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color cast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color cast

    * kỹ thuật

    chọn màu