color kill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color kill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color kill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color kill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color kill

    * kỹ thuật

    khử màu