color tone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color tone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color tone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color tone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color tone

    * kỹ thuật

    độ đậm

    hóa học & vật liệu:

    tông màu