color-free nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color-free nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color-free giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color-free.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color-free

    * kỹ thuật

    không màu

    điện lạnh:

    vô sắc