color cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color cell

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ô màu