colorful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colorful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colorful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colorful.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • colorful

  having striking color

  colorful autumn leaves

  Synonyms: colourful

  Antonyms: colorless

  striking in variety and interest

  a colorful period of history

  a colorful character

  colorful language

  Synonyms: colourful

  Antonyms: colorless, colourless

  Similar:

  colored: having color or a certain color; sometimes used in combination

  colored crepe paper

  the film was in color

  amber-colored heads of grain

  Synonyms: coloured

  Antonyms: uncolored

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).