colorundum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colorundum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colorundum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colorundum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • colorundum

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    một loại bột màu