closed window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closed window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closed window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closed window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closed window

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cửa sổ đóng