closed locker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closed locker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closed locker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closed locker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closed locker

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    kho hàng kín