closed tester nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closed tester nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closed tester giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closed tester.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closed tester

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dụng cụ thử kín