closed link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closed link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closed link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closed link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closed link

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    culít kín