closed mold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closed mold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closed mold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closed mold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closed mold

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khuôn kín