closed heater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closed heater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closed heater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closed heater.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closed heater

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thiết bị gia nhiệt kín