breath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breath.

Từ điển Anh Việt

 • breath

  /breθ/

  * danh từ

  hơi thở, hơi

  to take a deep breath: hít một hơi dài

  to hold (coatch) one's breath: nín hơi, nín thở

  to lose one's breath: hết hơi

  to recover one's breath: lấy lại hơi

  to take breath: nghỉ lấy hơi

  out of breath: hết hơi, đứt hơi

  all in a breath; all in the same breath: một hơi, một mạch

  cơn gió nhẹ; làn hương thoảng

  there wasn't a breath of air: chẳng có tí gió nào

  tiếng thì thào

  breath of life (nostrils)

  điều cần thiết, điều bắt buộc

  to keep one's breath to cool one's porridge

  (xem) porridge

  to speak under one's breath

  nói khẽ, nói thì thầm, nói thì thào

  to take one's breath away

  làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc

  to waste one's breath

  hoài hơi, phí lời

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • breath

  * kỹ thuật

  chiều rộng

  xây dựng:

  khổ nhịp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • breath

  the process of taking in and expelling air during breathing

  he took a deep breath and dived into the pool

  he was fighting to his last breath

  the air that is inhaled and exhaled in respiration

  his sour breath offended her

  a short respite

  Synonyms: breather, breathing place, breathing space, breathing spell, breathing time

  a slight movement of the air

  there wasn't a breath of air in the room

  Similar:

  hint: an indirect suggestion

  not a breath of scandal ever touched her

  Synonyms: intimation