bottom yeast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom yeast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom yeast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom yeast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bottom yeast

    * kinh tế

    nấm men đáy

    * kỹ thuật

    nấm men đáy