bottom heat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom heat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom heat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom heat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bottom heat

    * kỹ thuật

    nhiệt phía dưới