bottom rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bottom rod

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    quang an toàn suốt hãm