bottom side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom side.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bottom side

    * kỹ thuật

    mặt đáy

    toán & tin:

    cạnh đáy