bottom gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bottom gear

    * kỹ thuật

    số một

    cơ khí & công trình:

    bánh răng phía dưới