bottom tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bottom tank

    * kỹ thuật

    thùng chứa nước