bottom flue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom flue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom flue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom flue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bottom flue

    * kỹ thuật

    ống dẫn khí nóng dưới