bottom echo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom echo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom echo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom echo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bottom echo

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tiếng vọng từ đáy