bottom ice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom ice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom ice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom ice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bottom ice

    * kỹ thuật

    băng đáy