bottom soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bottom soil

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lớp đất đáy