bottom up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom up.

Từ điển Anh Việt

  • bottom up

    (Tech) từ dưới lên