bottom flap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom flap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom flap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom flap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bottom flap

    * kỹ thuật

    mặt gắp đáy